Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Ό καθαρότατος Ναός του Σωτήρος..

..η πολυτίμητος πάστας και Παρθένος, 
το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού


σήμερον εισάγεται, εν τω οίκω Κυρίου, 
την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω 
ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού
 Αυτή υπάρχει, σκηνή επουράνιος.Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε..

..δυσωπούμεν σε αεί 
ημείς οι ανάξιοι 
ίνα ταίς σαίς δεήσεσι 
τειχίσης ημάς 
σκέπη των πτερύγων 
της αΰλου σου δόξης, 
φρουρων ημας 
προσπίπτοντας 
εκτενώς και βοώντας


εκ των κινδύνων 
λυτρωσαι ημας 
ως Ταξιάρχης 
των Άνω Δυνάμεων.