Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε..

..δυσωπούμεν σε αεί 
ημείς οι ανάξιοι 
ίνα ταίς σαίς δεήσεσι 
τειχίσης ημάς 
σκέπη των πτερύγων 
της αΰλου σου δόξης, 
φρουρων ημας 
προσπίπτοντας 
εκτενώς και βοώντας


εκ των κινδύνων 
λυτρωσαι ημας 
ως Ταξιάρχης 
των Άνω Δυνάμεων.