Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Σήμερον επέφανεν ο Σωτήρ....εν μορφή ως δούλου βαπτισθήναι
μετά σαρκός υπό Ιωάννουεν Ιορδάνου ρείθροις
ίνα βροτών εκπλύνει
τα παραπτώματα